Điền số SN vào khung, sau đó click vào Show History để kiểm tra tình trạng bảo hành thiết bị của bạn.