1.0 ĐỊNH NGHĨA
DEFINITIONS

1.1. Đơn vị phụ trách cho các trường hợp bảo hành có giới hạn được nêu trong tài liệu này là Công ty TNHH SUNGROW (“SUNGROW”).
The warrantor for the limited warranties set forth herein is SUNGROW Power Supply Co., Ltd. (“SUNGROW”).
1.2. “Sản phẩm” là inverter năng lượng mặt trời và các thiết bị ngoại vi được sản xuất bởi SUNGROW và được người sử dụng mua từ SUNGROW hoặc nhà phân phối chính thức của SUNGROW.
The “Product” means the photovoltaic Inverters and peripheral devices manufactured by SUNGROW and purchased from SUNGROW or its qualified distributors by End-users.
1.3. “Bảo hành” có nghĩa là hợp đồng bảo hành có giới hạn cho Sản phẩm SUNGROW.
The “Warranty” means this limited warranty contract for SUNGROW Product
1.4. “Người sử dụng” nghĩa là chủ sở hữu của Sản phẩm mà Dịch vụ sẽ được thực hiện theo Kế hoạch.
“End-user” means the owner of the Product for which Service will be performed under the Plan.
1.5. “Hướng dẫn sử dụng” là hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì hiện tại mà SUNGROW cung cấp cho Sản phẩm được bảo hành theo quy định bảo hành này.
“Manual” means the current SUNGROW installation, operation and maintenance guide for the Product covered under this Warranty.
1.6. “Mẫu đăng ký ” là Mẫu đăng ký bảo hành inverter như trên trang web SUNGROW. Mẫu đăng ký phải được điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho SUNGROW.
The “Registration Form” is the Photovoltaic Inverter Warranty Registration Form as set forth in SUNGROW’s website. The Registration Form must be completed and returned to SUNGROW.
1.7. “Dịch vụ” nghĩa là các Hành động trong Mục 2.1 nhằm phản hồi các yêu cầu khiếu nại.
“Service” means Actions in Item 2.1 in response to a claim.
1.8. “Công trình” nghĩa là vị trí lắp đặt Sản phẩm của người sử dụng được bảo hành theo quy định bảo hành này.
“Site” means the location of End-user’s Product that is covered under this Warranty.
1.9. “Thời hạn bảo hành” nghĩa là khoảng thời gian Sản phẩm được bảo hành theo quy định bảo hành này.
“Warranty Period” means the period of time the Product is covered under this Warranty.

2.0 PHẠM VI BẢO HÀNH
LIMITED WARRANTY

2.1. Nếu bất kỳ thiết bị nào được coi là bị lỗi trong thời gian bảo hành của SUNGROW, và đã cung cấp đầy đủ thông tin thông qua phương thức liên hệ được khai báo trên trang web SUNGROW, www.sungrowpower.com, SUNGROW sẽ thực hiện các quyết định và hành động sau:
If any equipment is considered faulty while under SUNGROW’s warranty, and provided the deemed action, via the contact methods declared in SUNGROW’s website www.sungrowpower.com, is considered feasible and appropriate, SUNGROW shall carry out the following at their discretion:

a. Bằng Email hoặc FAX, chấp nhận yêu cầu và cung cấp mã bảo hành trên hệ thống hoặc từ chối yêu cầu bảo hành trong vòng 24 giờ, ngoại trừ ngày cuối tuần và ngày lễ theo quy định của chính quyền sở tại;
By Email or FAX, accepting the claim with service ticket number or refusing the claim out of SUNGROW’s equipment’s issue within 24 hours, excluding weekend and local public holidays;
b. Ghi nhận lại yêu cầu bảo hành và đưa ra giải pháp;
Recording the claim and making solution;
c. SUNGRROW có quyền yêu cầu người khiếu nại trả tiền đặt cọc trước khi giải pháp dịch vụ được triển khai, hoặc là đối với những người yêu cầu khiếu lại đang hoặc đã quá hạn thanh toán trong việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ SUNGROW;
SUNGROW reserves the right to require the claimer to pay deposit in advance before the service solution is implemented, or for claimers have or had overdue payment in purchasing of products or service from SUNGROW;
d. Gửi hàng thay thế hoặc cử kỹ thuật viên SUNGROW hoặc đơn vị được ủy quyền đến hiện trường kiểm tra;
Sending replacement or on-site technicians from SUNGROW or authorized third-party;
e. Kiểm tra và sửa chữa các thiết bị lỗi; thay thế các bộ phận bị lỗi trong thiết bị yêu cầu bảo hành theo giải pháp được đưa ra bởi các kỹ thuật viên SUNGROW hoặc đơn vị thứ ba được ủy quyền, hoặc là Thay thế thiết bị bị lỗi bởi kỹ thuật viên SUNGROW, bên thứ ba được ủy quyền, hoặc đơn vị lắp đặt được ủy quyền hoặc nhân viên vận hành bảo trì của người khiếu nại;
Checking and correcting the installation and connecting of the defect equipment; replacing the defect parts in the claimed equipment as the solution by technicians from SUNGROW or authorized third-party, or Replacing the defect equipment by technicians from SUNGROW, authorized third-party, or authorized installer or maintenance operator of the claimer;
f. Phát hành báo cáo tại chỗ cho dịch vụ sửa chữa với thời gian chi tiết, linh kiện sử dụng và nguyên nhân sự cố, và bên đại diện của người khiếu nại phải ký vào bản báo cáo khi được chấp nhận;
Issuing the On-site report for on-site service with detailed time, components consumption, and root of the failure, and the representative of claimer must sign the report when it is accepted;
g. Thu thập các thiết bị, linh kiện hỏng thuộc về tải sản của SUNGROW; người yêu cầu bảo hành có trách nhiệm lưu giữ các thiết bị hoặc bộ phận bị lỗi trước khi chuyển trả cho SUNGROW
Collecting the defect units or parts as properties of SUNGROW; the claimer has the responsibility to keep the defect units or
parts before the collection by SUNGROW;
h. Thử nghiệm và sửa chữa các thiết bị hoặc bộ phận bị lỗi trong xưởng của SUNGROW hoặc bên đơn vị thứ ba được ủy quyền;
Testing and repairing the defect units or parts in the workshop belonging to SUNGROW or authorized third-party;
i. Cung cấp báo cáo sửa chữa cho các thiết bị hoặc bộ phận bị lỗi với các thông tin chi tiết về nguyên nhân hỏng hóc;
Issuing Recovery Report for the defect units or parts with detailed root of the failure;
j. Nếu nguyên nhân sự cố được xác nhận là không thuộc phạm vi bảo hành trong Báo cáo tại chỗ hoặc Báo cáo sửa chữa, SUNGROW có quyền tính các phí dịch vụ liên quan cho người yêu cầu bảo hành, và có trách nhiệm hỗ trợ người yêu cầu bảo hành tính phí cho bên thứ ba chịu trách nhiệm cho sự hư hỏng;
If the root of failure is confirmed to be out of warranty by the On-site Report or Recovery Report, SUNGROW reserves the right the charge the related expenses to the claimer, and has the responsibility to support the claimer to recharge the third-party to be responsible for the failure;
k. Nếu người yêu cầu bảo hành trả tiền đặt cọc trước, các chi phí sẽ được lấy từ khoản tiền đặt cọc trước trong vòng ba (3) tháng kể từ khi Báo cáo tại chỗ hoặc Báo cáo sửa chữa được phát hành và phần còn lại của khoản tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho người yêu cầu bảo hành;
If the claimer paid deposit in advance, the expenses will be taken from the deposit within three (3) months since the On-site Report or Recovery Report issued and the rest of the deposit will be returned to the claimer;
l. Nếu người yêu cầu bảo hành từ chối thanh toán các chi phí được yêu cầu bởi SUNGROW, SUNGROW có quyền hủy bỏ bảo hành đối với tất cả các thiết bị được cung cấp SUNGROW trong cùng một công trình đó.
If the claimer refuses to pay the expenses claimed by SUNGROW, SUNGROW reserves the right to cancel the warranties of all equipment from SUNGROW in the same site.

2.2. SUNGROW bảo đảm rằng các sản phẩm SUNGROW (Các thiết bị được bảo hành) không bị lỗi về linh kiện hay lắp ráp. Tất cả các chi phí, đặc biệt là phí giao hàng, chi phí đi lại và sinh hoạt cho các kỹ sư công trường của SUNGROW phát sinh trong quá trình sửa chữa tại công trường, cũng như chi phí cho nhân viên của khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đều KHÔNG được chi trả trong Phạm Vi Bảo hành, trừ khi có các quy định đặc biệt. SUNGROW có trách nhiệm và toàn quyền quyết định nguyên nhân và bản chất của sản phẩm bị lỗi và quyết định của SUNGROW sẽ là quyết định cuối cùng.
SUNGROW warrants that SUNGROW products (the “Warranted Items”) are free from defects in material and workmanship. Any other costs, in particular delivery charges, travel and living expenses incurred by SUNGROW’s field service engineers during on-site repair work, as well as costs for the client’s employees or any third parties are NOT covered by the Warranty, unless there are special stipulations. SUNGROW has sole responsibility and discretion for determining the cause and nature of a product defect, and SUNGROW’s determination with regard thereto shall be final.

2.3. Bảo hành được áp dụng cả cho Người sử dụng các sản phẩm SUNGROW, bao gồm các nhà vận hành tiếp theo, hoặc bên thuê, hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê, tại cùng một công trình trong thời gian bảo hành Sản phẩm được mua bởi Người sử dụng cuối cùng, ngoại trừ việc tiếp tục Bảo hành cho một Sản phẩm đã được lắp đặt nhưng bị chuyển đến một công trình khác phải chịu sự kiểm tra bởi SUNGROW tại công trình mới trước khi đưa vào vận hành, với chi phí liên quan được chi trả bởi người sử dụng cuối cùng.
This Warranty extends to the End-user of the SUNGROW products, including any subsequent operator or a lessee or assignee of a lease, at the same site during the warranty period of the Product purchased by the End-user, with the exception that the continuation of the Warranty for an installed Product relocated to another site is subject to a site inspection by SUNGROW at the new site prior to installation, at End-user’s expense.
2.4. Theo quan điểm của SUNGROW, sản phẩm được bảo hành bị lỗi, và lỗi nằm trong các điều khoản của phạm vi Bảo hành này, SUNGROW sẽ có trách nhiệm, tùy thuộc vào lỗi phát sinh, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi. Quyết định về việc sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm bị lỗi sẽ được quyết định trong mọi trường hợp bởi SUNGROW.
If, in the opinion of SUNGROW, a Warranted Item is defective and the defect is within the terms of this Warranty, SUNGROW will be obliged, depending on the arisen defect, to repair or to replace the defective product. The decision whether to repair or to
replace the defective equipment will be held in every case only by SUNGROW.
2.5. SUNGROW và Người sử dụng sẽ cùng nhau thống nhất về việc tiến hành các yêu cầu thử nghiệm cần thiết để xác định xem Sản
phẩm có bị lỗi trước khi tiến hành các thử nghiệm như vậy. SUNGROW có quyền cung cấp một Sản phẩm khác hoặc sản phẩm tương tự từ bên thứ ba với sự chấp nhận bằng văn bản từ Người sử dụng, để giải quyết yêu cầu bảo hành. Sản phẩm hoặc bộ phận được thay thế sẽ giữ thời hạn bảo hành của sản phẩm gốc. Nếu thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm ban đầu ít hơn một (1) năm, thời hạn bảo hành sẽ được kéo dài đến một (1) năm kể từ ngày thực hiện thay thế. Bất kỳ bộ phận nào được thay thế có thể là mới hoặc tân trang. Tất cả các bộ phận được thay thế bởi SUNGROW sẽ trở thành tài sản của SUNGROW.
SUNGROW and the End-user shall mutually agree upon the conduct of any tests required to determine whether a Product is defective in advance of conducting such tests. SUNGROW reserves the right to supply a different Product model, or product from the third-party with written acceptance from the End-user, to settle warranty claim. The replaced unit or part will keep the warranty period of the original products. If the warranty period left of the original product is less than one (1) year, the warranty
period will be extended to one (1) year since the date of the replacement is done. Any parts that are replaced may be new or reconditioned. All parts replaced by SUNGROW shall become the property of SUNGROW.
2.6. Phạm vi bảo hành được đề cập trên tài liệu này không bao gồm các chi phí sau đây, trừ khi có các quy định đặc biệt.
This warranty rights established on this document do not cover costs following, unless there are special stipulations.
a. Chi phí vận chuyển các sản phẩm bị hư hỏng đến nhà máy để sửa chữa, và khi nhận lại sản phẩm
The transport costs of the damaged products when sending them to the factory to be repaired, neither when receiving
them back
b. Chi phí nhân công, thiết bị hoặc vận chuyển để tháo dỡ các sản phẩm bị hư hỏng và lắp đặt lại các sản phẩm đã sửa chữa
The labor, equipment or transportation costs due to dismantling of the damaged products and reinstallation of the repaired ones
2.7. Phạm vi bảo hành chi tiết ở trên được SUNGROW cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả các sản phẩm SUNGROW. SUNGROW có quyền đưa ra các điều kiện Bảo hành đặc biệt mở rộng, theo các điều kiện kỹ thuật và thương mại của từng quốc gia khác nhau. Trong trường hợp đó, những điều kiện đặc biệt này sẽ được nêu trong một tài liệu riêng.
The Warranty detailed here above is offered by SUNGROW as standard Warranty in a universal way for all its standard range of SUNGROW products. SUNGROW reserves the right to offer extended special Warranty conditions, according to the different country technical and commercial conditions. In that case, these special conditions will be stated in a separate document.

3.0 BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN VÀ BẢO HÀNH MỞ RỘNG
STANDARD WARRANTY AND EXTENDED WARRANTY

3.1 Thời hạn bảo hành áp dụng cho tất cả Sản phẩm được lắp đặt trên toàn thế giới ngoại trừ Trung Quốc, được quy định trong bảng dưới đây. Nếu SUNGROW nhận được Mẫu đăng ký hoàn chỉnh (“Mẫu đăng ký trực tuyến”) từ người sử dụng trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày lắp đặt, Sản phẩm đã đăng ký sẽ được bảo hành thêm ba (3) tháng. The period covered by this Warranty for Product installed in worldwide except mainland of People’s Republic of China, is indicated in the table below. If SUNGROW receives a completed Registration Form (the “Registration Form”) from the End-user within six (6) months of the installation date, the Products registered will get three (3) months more Warranty.

3.2. Đối với các hệ thống được cung cấp không phải là tiêu chuẩn chống ăn mòn C5, thời gian bảo hành sẽ được giới hạn trong 2 năm nếu Sản phẩm được lắp đặt cách biển từ 2 đến 5 km. Bảo hành sẽ bị vô hiệu hóa nếu Sản phẩm được lắp đặt trong phạm vi 2km tính đến biển.
For systems supplied without the C5 enclosure, the warranty period will be limited to 2 years if the Product is installed between 2 to 5 kilometres to the sea. Warranty is voided if the Product is installed within 2 kilometres to the sea.
3.3. Đối với các hệ thống được cung cấp là tiêu chuẩn chống ăn mòn C5, thời gian bảo hành sẽ được giới hạn trong 2 năm nếu Sản phẩm được lắp đặt trong phạm vi 500m tính đến biển.
For systems supplied with the C5 enclosure, the warranty period will be limited to 2 years if the Product is installed within 500 metres to the sea.
3.4. Bảo hành mở rộng tùy chọn có thể được mua thêm cho một số sản phẩm cụ thể lên đến tổng thời gian là 25 năm.
Extended warranty options may be available to purchase for specific product range up to a total period of 25 years.
3.5. Bảo hành mở rộng phải được mua cho tất cả các inverter tạo nên nhà máy NLMT; nó không thể chỉ được áp dụng một số inverter riêng lẻ trong một nhà máy NLMT
The Extended Warranty Contract must be taken out for all the inverters making up the PV plant; it cannot be taken out for a partial number of units.
3.6. Bảo hành mở rộng có thể được mua từ SUNGROW tại thời điểm mua sản phẩm ban đầu, hoặc trong năm đầu tiên kể từ ngày lắp đặt, hoặc trong thời gian Bảo hành của Nhà sản xuất (giá có thể khác) và không thể được cung cấp nếu bảo hành tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Bảo hành mở rộng đã mua không thể được gia hạn hoặc chia bớt sang cho một Bảo hành mở rộng khác với khoảng gian khác nhau vào bất kỳ lúc nào.
Extended Warranty can be purchased from SUNGROW at the time of original purchase of products, or within the first year of the installation date, or within the Manufacturer Warranty (price may differ) and can’t be provided if the warranty is already lapsed; a purchased Extended Warranty can’t be extended or reduced to another Extended Warranty with different period at any time.
3.7. SUNGROW cung cấp dịch vụ trọn đời cho Sản phẩm, bao gồm Dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế bởi các Sản phẩm mới nhất, được quyết định bởi SUNGROW, ngay cả sau khi hết Bảo hành Nhà sản xuất và Bảo hành Mở rộng.
SUNGROW provides the full lifecycle service for Products, including Service or replacement by latest Products, decided by SUNGROW, even after Manufacturer Warranty and Extended Warranty

4.0 ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HÀNH
WARRANTY EXCLUSIONS

4.1 Phạm vi bảo hành này không bao gồm bất kỳ lỗi hoặc thiệt hại gây ra bởi:
This Warranty does not cover any defects or damages caused by:
a. Vận chuyển và giao hàng không đúng cách
Improper transportation and delivery
b. Không lưu trữ đúng cách Sản phẩm trước khi lắp đặt
Failure to properly store the Product before installation
c. Lắp đặt không đúng hoặc điều kiện vận chuyển không phù hợp, không tuân theo Hướng dẫn lắp đặt SUNGROW
Improper installation or inadequate transport conditions, not following the SUNGROW Installation Manual
d. Sử dụng và ứng dụng vượt quá phạm vi trong hướng dẫn sử dụng Sản phẩm
Use and application beyond the definition in user manual of the Product
e. Bỏ mặc, lạm dụng, sử dụng sai, bảo trì không đúng cách hoặc thiếu bảo trì, như được quy định trong Hướng dẫn sử dụng SUNGROW
Neglect, abuse, misuse, improper maintenance or lack of maintenance, as set forth in the SUNGROW User Manual
f. Sửa chữa, điều chỉnh hoặc thay đổi, không được ủy quyền hoặc đồng ý bằng văn bản bởi SUNGROW
Repairing, adjustment or alteration, not authorized in writing by SUNGROW
g. Xung quá điện áp đến từ phía chuỗi PV DC hoặc từ phía lưới AC
Voltage surge coming from PV array DC side or from grid AC side
h. Tác động của thiên nhiên như hỏa hoạn, lũ lụt, bệnh dịch, động đất và sét đánh
Acts of nature such as surge, fire, flood, plagues, earthquake, and lightning
i. Hư hỏng hoặc tai nạn do hành động của bên thứ ba hoặc bất kỳ lý do nào khác với điều kiện sử dụng tiêu chuẩn của inverter và nằm ngoài tầm kiểm soát của SUNGROW
Damage or accidents due to the third parties actions or any other reasons different to the standard use conditions of the inverters and that are out of the control of SUNGROW
j. Không tuân thủ các quy định hiện hành và tiêu chuẩn áp dụng
Non-compliance with applicable regulations and standards
k. Sương muối hoặc ăn mòn
Salt mist or corrosion
4.2. Bảo hành này không bao gồm cho cầu chì, bộ chống sét lan truyền, bộ lọc hoặc các hư hỏng liên quan đến thẩm mỹ
This warranty does not cover fuses, surge suppressors, filters, or cosmetic damages.
4.3. Bảo hành này sẽ bị hủy, nếu
This Warranty shall be void, if

a. Số sê-ri của Sản phẩm đã bị thay đổi, chỉnh sửa hoặc không thể xác định rõ ràng
Serial number of the Product has been altered, manipulated, or cannot be clearly identified
b. Người dùng cuối không cung cấp Sản phẩm lỗi nào của khiếu nại để kiểm tra, thử nghiệm và sửa chữa
The End-user fails to make any Product subject of a claim available for inspection, testing and correction
c. Khiếu nại liên quan đến tính thẩm mỹ, trừ khi chúng có nghĩa là một sự cố hoặc sự khác biệt về hiệu suất so với tuyên bố trên các tài liệu quảng cáo kỹ thuật và thương mại của SUNGROW
Complaints concern aesthetics, unless they mean a malfunction or a difference in performance compared to the one announced on the technical and commercial brochures of SUNGROW

4.4. Bất kỳ quyền Bảo hành nào khác không được đề cập cụ thể trong tài liệu này nằm ngoài phạm vi của Bảo hành này
Any other Warranty right not mentioned specifically on this document is out of the scope of this Warranty

5.0 BẤT KHẢ KHÁNG
FORCE MAJEURE

5.1. Không bên nào (SUNGROW hoặc Người sử dụng) phải chịu trách nhiệm pháp lý dưới đây do bất kỳ hư hỏng hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây vì lý do thiên nhiên hoặc nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể tránh khỏi , bao gồm nhưng không giới hạn các thảm họa thiên nhiên (ví dụ như động đất, lũ lụt, lở đất), cháy nổ, phá hủy máy móc thiết bị nhà máy, sự cố vận chuyển kéo dài, viễn thông hoặc dòng điện hoặc các trường hợp khác có tác dụng tương đương (ví dụ như các cuộc tấn công khủng bố, tai nạn hạt nhân, chiến tranh, nội chiến hoặc cuộc nổi dậy tương tự, cuộc tổng đình
công, bãi công, bãi khóa…).
Neither party (SUNGROW or the End-user) shall be liable hereunder by reason of any failure or delay in the performance of its obligations hereunder on account of acts of god or other cause which is beyond the reasonable control of such party and could not have been avoided by the exercise of reasonable prudence, including but not limited to natural disasters (e.g. earthquakes, floods,
landslides), explosions, fire, destruction of machines, equipment, factories and of any kind of installation, prolonged break-down of transport, telecommunication or electric current or other circumstances with comparable effects (e.g. terroristic attacks, nuclear accidents, war, civil war or similar uprising, general strike, strike, lock-out).
5.2. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào, bên bị ảnh hưởng sẽ thông báo ngay cho bên còn lại bằng văn bản , và nghĩa vụ của mỗi bên sẽ bị đình chỉ trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng đó; tuy nhiên, với điều kiện là bên bị ảnh hưởng phải có nghĩa vụ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại của mình để khôi phục hiệu suất ngay khi có thể thực hiện được, và cung cấp thêm, nếu sự kiện đó tiếp diễn trong hơn ba mươi (30) ngày trong sáu (6) tháng bất kỳ, bên không bị ảnh hưởng có quyền chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào khi có thông báo bằng văn bản cho bên kia.
In the event of the occurrence of any force majeure event, the affected party shall notify the other party immediately in writing of the invocation of this section, and each party’s obligations hereunder to the other shall be suspended for the duration of such force majeure event; provided, however, that the affected party shall be obligated to use its commercially reasonable efforts to restore
performance hereunder as soon as reasonably practicable, and provided, further, that if such event continues for more than thirty (30) days in the aggregate in any six (6) month period, the non-affected party shall have the right to terminate this agreement at any time upon written notice to the other party.

6.0 NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
END-USER’S OBLIGATIONS

6.1. Để nhận được các quyền lợi của bảo hành này, Người sử dụng phải sử dụng sản phẩm theo cách thông thường; làm theo Hướng dẫn sử dụng của sản phẩm; bảo vệ chống lại thiệt hại thêm cho sản phẩm nếu có lỗi được phát hiện.
In order to receive the benefits of this Warranty, the End-user must use the product in a normal way; follow the Product’s current Manual; protect against further damage to the product if there is a discovered defect.
6.2. Người sử dụng phải tạo điều kiện cho nhân viên kỹ thuật SUNGROW đến công trình, và hướng dẫn để có thể đến được công trình. SUNGROW sẽ không có trách nhiệm trong trường hợp không đến được công trình và Người sử dụng sẽ phải chịu các chi phí phát sinh bởi SUNGROW trong trường hợp cần phải đến được công trình nhưng gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại.
End-user shall provide SUNGROW Service personnel with access to the Site and any special instructions for access to the Site. SUNGROW shall have no liability in the event that access is not provided to the Site and End-user will be invoiced for any costs incurred by SUNGROW in the event an additional visit is required to the site due to lack of access
6.3. Trách nhiệm của người sử dụng là thông báo cho SUNGROW về các mối nguy hiểm trên công trình và đảm bảo rằng công trình không có sự nguy hiểm hoặc chướng ngại vật, và phải tuân thủ các biện pháp an toàn tại công trình.
It is the End-user’s responsibility to notify SUNGROW of any hazards at the Site and assure that the Site is free from hazards or obstructions, and that all safety precautions are followed at the Site.

7.0 CÁC GIỚI HẠN KHÁC
OTHER LIMITATIONS

7.1. Các nghĩa vụ của SUNGROW theo phạm vi bảo hành sẽ được thực hiện nhanh chóng với điều kiện tất cả các khoản thanh toán cho SUNGROW đã được hoàn tất (bao gồm cả lãi suất, nếu có). Trong thời gian bảo hành, nếu SUNGROW chưa nhận được khoản thanh toán nào cho Sản phẩm, theo các điều khoản hợp đồng mua bán hoặc các khoản thanh toán được quy định trong Mục 8.1, SUNGROW sẽ không có nghĩa vụ thực hiện việc bảo hành sản phẩm. Cũng trong thời gian đó, thời hạn bảo hành này sẽ tiếp tục trôi qua và khi hết hạn Bảo hành sẽ không được gia hạn khi hoàn tất thanh toán các khoản tiền quá hạn hoặc chưa thanh toán.
SUNGROW’s obligations under this Warranty are expressly conditioned upon receipt by SUNGROW of all payments due to it (including interest charges, if any). During such time as SUNGROW has not received payment of any amount due to it for the Product, in accordance with the contract terms under which the Product is sold, or the payments stipulated in Item 8.1, SUNGROW shall have no obligation under this Warranty. Also during such time, the period of this Warranty shall continue to run and the expiration of this Warranty shall not be extended upon payment of any overdue or unpaid amounts.

8.0 CÁC CHI PHÍ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HÀNH
COSTS NOT RELATED TO WARRANTY

8.1. Người sử dụng sẽ nhận được hóa đơn và sẽ thanh toán cho tất cả các dịch vụ không được quy định rõ ràng theo các điều khoản của quy định Bảo hành này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc đến công trình để kiểm tra sản phẩm, được xác định là không thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng thiết bị đúng yêu cầu. Mọi chi phí cho vật tư thay thế, lắp đặt, vật liệu, chi phí vận chuyển, chi phí đi lại hoặc nhân công của đại diện SUNGROW ngoài các điều khoản của quy định Bảo hành này sẽ do Người sử dụng chi trả.
The End-user shall be invoiced for, and shall pay for, all services not expressly provided for by the terms of this Warranty, including without limitation, site calls involving an inspection that determines no corrective maintenance is required. Any costs for replacement equipment, installation, materials, freight charges, travel expenses or labor of SUNGROW representatives outside the terms of this Warranty will be borne by the End-user.

9.0 GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM
LIMITS OF LIABILITY

9.1. Bảo hành này cung cấp biện pháp/ giải pháp duy nhất cho các khiếu nại đối với SUNGROW về các phẩm bị lỗi hoặc không phù hợp và nó thay thế (thay cho) tất cả các bảo hành / điều kiện/ bảo lãnh khác hoặc đại diện khác từ SUNGROW liên quan đến các sản phẩm nêu trên. Bất kỳ lời nói, hợp đồng hoặc văn bản… thể hiện hoặc ngụ ý, theo luật định hoặc bằng bất cứ phương thức nào khác, bao gồm nhưng không hạn chế, bất kỳ bảo đảm thương mại hoặc về tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và bất kỳ bảo hành, điều kiện, bảo lãnh hoặc đại diện như vậy đều bị loại trừ. Trong mọi trường hợp sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với bất kỳ Sản phẩm nào nêu trên hoặc vi phạm Bảo hành này, khiến SUNGROW, các chi nhánh, nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp của SUNGROW phải chịu trách nhiệm đối với người dùng cuối hoặc các chi nhánh của nó đối với các thiệt hại gián tiếp hoặc do sử dụng liên quan đến khiếu nại bảo hành mất lợi nhuận hoặc mất doanh thu, hoặc bất kỳ thiết bị liên quan nào, chi phí vốn, chi phí thiết bị thay thế, cơ sở vật chất, dịch vụ hoặc điện thay thế, chi phí ngừng hoạt động, khiếu nại của khách hàng/ người dùng cuối đối với các thiệt hại đó, hoặc cho bất kỳ sự cố đặc biệt, do hậu quả nào khác, thiệt hại gián tiếp hoặc bồi thường trừng phạt. Tổng trách nhiệm pháp lý của SUNGROW cho bất kỳ và tất cả các yêu cầu bảo hành và chi phí theo Bảo hành này sẽ không vượt quá tổng số tiền thanh toán mà SUNGROW nhận được cho sản phẩm đang khiếu nại.
This Warranty constitutes End-user’s sole and exclusive remedy for claims against SUNGROW in respect to defective or nonconforming Products hereunder and is in lieu of all other warranties, conditions, guarantees or representations from SUNGROW relating to the products hereunder, whether oral or written, express or implied, statutory or otherwise, in contract, tort or otherwise, including without restriction, any warranties of merchantability or of fitness for a particular purpose, and any such warranty, condition, guarantee or representation is hereby excluded. In no event shall any claim, failure of any Product hereunder, or breach of this Warranty, render SUNGROW, its affiliates, subcontractors or suppliers liable to End-user or its affiliates for indirect or consequential damages or loss of use associated with warranty claims for lost profits or loss of revenues, or any associated equipment, cost of capital, cost of substitute equipment, facilities, services or replacement power, downtime costs, claims of Enduser’s customers for such damages, or for any other special, consequential, incidental, indirect or exemplary damages. SUNGROW’s total liability for any and all warranty claims and costs under this Warranty shall not exceed the total amount of payments received by SUNGROW for the product that is the subject of a claim.
9.2. Các giới hạn Bảo hành được đề cập ở trên sẽ được áp dụng trừ khi chúng trái với các quy định pháp lý hiện đang áp dụng trên mỗi quốc gia liên quan đến trách nhiệm sản phẩm. Trong trường hợp có xung đột với bất kỳ quy định nào trong số các quy định này, tính vô hiệu sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đó, và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực như thường lệ.
The Warranty limitations mentioned here above will be applicable unless they are against the legal prescriptions currently running on each country in reference with product responsibility. In case of conflict with any of these prescriptions, the nullity will affect only that clause in particular, being valid the rest.

10. NGÀY HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG BẢO HÀNH, ÁP DỤNG VÀ HIỆU LỰC
WARRANTY CONTRACT EFFECTIVE DATE, APPLICATION AND VALIDITY

10.1. Các điều kiện của hợp đồng bảo hành hiện tại có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ được áp dụng cho tất cả các inverter của SUNGROW và thiết bị ngoại vi được sản xuất kể từ ngày này trở đi, và đã hết thời hạn gia hạn bảo hành nói trên, vẫn còn hiệu lực cho đến tháng 12 của năm đối với hợp đồng đã ký, hoặc cho đến khi vấn đề tiếp theo thay đổi đối với các hợp đồng chưa ký. SUNGROW có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào, không cần thông báo trước, đối với các hợp đồng chưa ký ngoài quyền quyết định chấp nhận hợp đồng mới hay gia hạn hợp đồng hàng năm.
Present warranty contract conditions are valid as of the corresponding issue date and shall be applicable to all those SUNGROW inverters and peripheral devices manufactured from the date onwards, and for which the said guaranty extension has been taken out, remaining valid until December of the year in force, for signed contract, or until the next issue change for the unsigned contracts. SUNGROW reserves the right to make any changes and modifications, at no prior notice, for unsigned contracts in addition to the right to decide whether to accept new contracts or the annual contract renewal.

11. CHI PHÍ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
PRICE AND PAYMENT TERMS

11.1. Đối với dịch vụ không thuộc phạm vi bảo hành, NHân công của SUNGROW sẽ tính phí một trăm (100) USD / giờ hoặc Tám mươi (80) EUR / giờ trong ngày làm việc; Một trăm năm mươi (150) USD / giờ hoặc Một trăm hai mươi (120) EUR / giờ trong các ngày lễ và cuối tuần; giới hạn cho một ngày làm việc là Một nghìn (1.000) USD hoặc Tám trăm (800) EUR và giới hạn cho một ngày lễ là Một nghìn hai trăm (1.200) USD hoặc một nghìn (1.000) EUR, bao gồm cả thời gian di chuyển từ trạm bảo trì gần nhất đến công trình có lắp đặt thiết bị và quay trở về.
For service not covered this Warranty, a service personnel of SUNGROW will charge one hundred (100)USD/hour or Eighty (80)EUR/hour in working days; One hundred and fifty (150)USD/hour or One hundred and twenty (120) EUR/hour in national holidays and weekend; the upper limited of a working day is One thousand (1000) USD or Eight hundred (800) EUR as well as the upper limited of a holiday is One thousand and two hundred (1,200)USD or one thousand (1000) EUR, including the time of travel from the closest maintenance station to the claimed device and return.
11.2. SUNGROW có quyền điều chỉnh chi phí.
SUNGROW reserves the right to adjust the prices.
11.3. Khoản thanh toán cho hợp đồng dịch vụ phải được thanh toán một lần trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày SUNGROW xuất hóa đơn.
The payment for the service should be paid once within Thirty (30) days after the date SUNGROW’s invoice issued

12. NGÔN NGỮ
LANGUAGE

Chính sách Bảo hành của Nhà Sản Xuất này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt, trong trường hợp có sự không thống nhất hay mâu thuẫn giữa hai bản này, bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.
This Manufacturer Warranty document is drawn up in English and Vietnamese languages, and in the event of inconsistency or conflict between the two versions, the English version shall prevail.